Επισκευή-Εγγύηση / Repair & Warranty

 

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε πάντα τις αποσκευές σας όταν τις παραλαμβάνετε μετά από κάποια μεταφορά ή ταξίδι (π.χ. από αεροπορική εταιρεία, τρένο, λεωφορείο, καράβι κ.α.) . Εάν έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει άμεσα να υποβάλλετε αίτημα επισκευής στην εταιρεία που την μετέφερε.

Όλα τα προϊόντα STELXIS καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε.
Σε συγκεκριμένα προϊόντα με ειδική σήμανση η εγγύηση επεκτείνετε σε 3 ή 5 χρόνια.

Αν η αποσκευή σας έχει υποστεί κάποια φθορά από τη χρήση της ή πιστεύετε ότι πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε ή απευθείας με την ΠΕΤΡΟ Α.Ε. στο info[at]www.stelxis.gr.

Αφού προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία ή το κατάστημα θα πρέπει να στείλετε την αποσκευή με δικά σας έξοδα, μαζί με αντίγραφο της απόδειξης αγοράς ή της σφραγισμένης από κατάστημα εγγύησης, είτε σε συνεργαζόμενο κατάστημα, είτε στην εταιρεία, είτε σε εξειδικευμένο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης. Μην ξεχνάτε ότι πάντα πρέπει να προηγείται επικοινωνία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά ή βλάβη που προκύπτει από ατύχημα, κακή χρήση, μη κανονική χρήση ή παραμέληση. Κάθε μεταφορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημία στις αποσκευές σας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να επισκευάσει το προϊόν σας με γνήσια ανταλλακτικά. Σε ειδικές περιπτώσεις λόγο ελλείψεων ανταλλακτικών (π.χ. προϊόν προγενέστερων ετών), ενδέχεται να επισκευαστεί η αποσκευή σας με παρεμφερές ανταλλακτικό ή με ανταλλακτικό διαφορετικού χρώματος από το αρχικό.


It is necessary to check always your luggage when you receive it after some transportation or travel (eg airline, train, bus, boat, etc.). If it is damaged, you must immediately request from your carrier to repair it.

All STELXIS products are covered by 2 years warranty according to EU provisions
On specific products with special labels warranty is extend to 3 or 5 years.

If your baggage has been damaged from use or you believe that there is a manufacturing defect, you should contact the store where you purchased or send an email directly to PETRO SA: info[at]www.stelxis.gr.

You must send your luggage at your own expenses, along with a copy of the receipt or guarantee, either at a partner store, either in the company or in specialized technical service point. Remember that you should always precede communication before performing any operation.

The warranty does not cover normal wear and tear or damage resulting from accident, misuse, unreasonable use or neglect. Each carrier is solely responsible for damage to your baggage.

The company is committed to repair your product with original parts. In special cases due to shortage (eg previous collections), we may repair your baggage with similar spare parts or spare parts with different color than the original.