Διαστάσεις Χειραποσκευών Καμπίνας / Cabin Lugagge Dimensions

 

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) έχει επιβάλει συγκεκριμένη διάσταση για τις  αποσκευές καμπίνας που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις: 56x45x25 εκ. Παρόλα αυτά πολλές αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με το είδος του αεροσκάφους, τον προορισμό και την κατηγορία εισιτηρίου επιβάλουν περεταίρω περιορισμούς.

Οι παρακάτω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αφορούν την οικονομική θέση σε συγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς προορισμούς και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για να είστε απόλυτα βέβαιοι για τις σωστές διαστάσεις των αποσκευών σας θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με την αεροπορική σας εταιρεία πριν από κάθε πτήση.

H εταιρεία ΠΕΤΡΟ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη εάν για οποιαδήποτε λόγο η αεροπορική σας εταιρεία αρνηθεί να επιβιβάσει την χειραποσκευή σας στο αεροσκάφος ή ζητήσει επιπλέον χρέωση.


International Air Transport Association (IATA) has imposed specific dimensions for cabin luggage which must not exceed the following: 56x45x25 cm. However many airlines depending on the type of aircraft, destination and ticket class impose further restrictions.

The following dimensions are indicative and refer to the ticket conditions in certain European destinations and can change without notice.

To be absolutely sure for the correct dimensions of your luggage you should always contact your airline before each flight.

PETRO SA is not responsible if for any reason your airline refused to take on board your hand luggage or request extra charges.


 

Airliners Dimensions